Hiện nay qua kiểm tra đồng ruộng trên 98% diện tích lúa đã trổ, có những ruộng lúa giống Khang dân 18 đã chắc xanh, diện tích lúa mới trổ là thuộc nhóm lúa Nghệ an 2 và nếp, một số ít diện tích trên đất lạc chưa trổ.

BKN. TV


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 65.402
Online: 12